Gía Xây Dựng Phần Thô Nhà Phố: 3.150.000 – 3.200.000VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Thông Dụng 5.200.000 VND/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tư Loại Khá 5.800.000 VNĐ/m2 - Đơn Gía Trọn Gói Với Vật Tự Loại Tốt 6.300.000 VNĐ/m2

KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019

KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019

KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019

KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019

KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019

KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019
KHUYẾN MẠI KHÁCH HÀNG 2019
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG HOAN